Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden in pdf>

 

Algemene voorwaarden van KreQ BV B.V.,

hierna te noemen: “KreQ BV”, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Heerenveen, zoals deze onder nummer 01163620 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland

Artikel 1 Definities

1. Partijen:
– Contractspartij: de natuurlijke of rechtspersoon, in wiens opdracht leveringen worden verricht;
– KreQ BV: de partij, die op basis van deze voorwaarden in opdracht van de Contractspartij goederen levert.
2. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
3. Schriftelijk: per post, of per e-mail.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Partijen waarop KreQ BV deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op iedere andere rechtsbetrekking met KreQ BV.
2. Een verwijzing door de Contractspartij naar eigen voorwaarden wordt niet door KreQ BV aanvaard.
3. Het Weens Koopverdrag is op overeenkomsten met KreQ BV niet van toepassing.

Artikel 3 Wijzigingen

1. Wijzigingen in overeenkomsten en afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk uitdrukkelijk tussen KreQ BV en de Contractspartij zijn overeengekomen.
2. Worden wijzigingen doorgegeven op andere dan schriftelijke wijze, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Contractspartij.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van KreQ BV gelden gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Voor vergissingen of onjuiste gegevens in catalogi, brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen is KreQ BV niet aansprakelijk. KreQ BV kan alsdan niet worden verplicht te leveren.
3. Indien een aanbod door de Contractspartij wordt aanvaard, behoudt KreQ BV zich het recht voor binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding haar aanbieding of offerte te herroepen.

Artikel 5 Overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand:
– Op het moment dat KreQ BV aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging toezendt.
– Op het moment dat KreQ BV met het uitvoeren van de opdracht begint.
Bij opdrachten per telefoon, e-mail en internet gelden de door KreQ BV toegezonden stukken (schriftelijk dan wel per e-mail) als opdrachtbevestiging.
2. De Contractspartij wordt geacht met de inhoud van de in lid 1 bedoelde opdrachtbevestiging
akkoord te zijn, indien hij deze niet onmiddellijk na ontvangst weerspreekt.
3. Wijzigingen in de opdracht na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer de bedrijfsvoering van KreQ BV zulks toelaat. Alle reeds gemaakte kosten worden aan de Contractspartij in rekening gebracht.
4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de Contractspartij op grond van door KreQ BV in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig is.
5. Opdrachten afgegeven aan ondergeschikten van KreQ BV zijn voor de Contractspartij bindend. Overeenkomsten gesloten met ondergeschikten binden KreQ BV pas na schriftelijke aanvaarding door haar directie of bij gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht.
6. KreQ BV heeft te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6 Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW.
2. Door KreQ BV opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende fabrieksprijzen, verpakkings-, verzend- en administratiekosten, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen (behoudens BTW), margeregelingen en dergelijke factoren.
3. KreQ BV is gerechtigd, indien zich in de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan prijsverhogingen voortvloeiende uit één of meer in het vorige lid genoemde factoren mochten voordoen, welke prijsverhogingen verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, de hoofdsom met een evenredig percentage te verhogen. Indien de prijs wordt verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Contractspartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Iedere verdere schadevergoeding is echter uitgesloten.
4. De in de overeenkomst opgenomen prijzen gelden niet voor nabestellingen. Daarvoor gelden de prijzen van de dag der levering.

Artikel 7 Betaling

1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door KreQ BV aangewezen bank- of girorekening. Betaling van een eventuele meerprijs zal dienen te geschieden tegelijk met de hoofdsom.
2. Indien betaling niet binnen deze termijn geschiedt, is de Contractspartij zonder ingebrekestelling in verzuim. De Contractspartij is alsdan gehouden vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW per maand te voldoen over het openstaande bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand heeft te gelden als een gehele maand. KreQ BV is bevoegd de werkzaamheden en leveranties op te schorten of te ontbinden indien de Contractspartij ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen, zulks onverminderd het recht van KreQ BV op volledige schadevergoeding
3. Anders dan KreQ BV is de Contractspartij niet bevoegd vorderingen van KreQ BV te verrekenen met hetgeen de Contractspartij al dan niet opeisbaar van KreQ BV mocht hebben te vorderen. Bij betwisting van een vordering is de Contractspartij niet bevoegd de betalingsverplichting aan KreQ BV op te schorten.
4. KreQ BV is te allen tijde gerechtigd contante betaling voor af bij aflevering van de goederen te verlangen.
5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toelating tot de WSNP van de Contractspartij zullen de vorderingen van KreQ BV en verplichtingen van de Contractspartij jegens KreQ BV onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Alle kosten vallende onder een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, daaronder begrepen kosten van beslag, proceskosten, kosten van een faillissementsaanvraag en buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van de Contractspartij. De kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,00.

7. De door de Contractspartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot betaling van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Contractspartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

1. KreQ BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Ten aanzien van de levering van goederen is KreQ BV gerechtigd, indien een gedeelte van de opdracht gereed is, dat gedeelte te leveren en te factureren. Wanneer een gedeeltelijke levering plaatsvindt, zal hiervoor een factuur worden gezonden die overeenkomstig de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn dient te worden betaald.
3. KreQ BV mag afgaan op de informatie en de specificaties die de Contractspartij heeft verstrekt met de betrekking tot de opdracht. KreQ BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KreQ BV is uitgegaan van door de Contractspartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 9 Levertijden

1. De levertijden zijn vrijblijvend, worden slechts bij benadering opgegeven en gaan in op het moment dat KreQ BV de opdracht heeft aanvaard. Indien KreQ BV voor het doen uitvoeren van de overeenkomst nadere gegevens van de Contractspartij dient te ontvangen, gaat de levertijd eerst in na ontvangst van die gegevens. De opgegeven levertijd geldt niet als fatale termijn.
2. Indien levering buiten de schuld van KreQ BV of haar leverancier(s) onmogelijk is, wordt de levering verplicht opgeschort tot het moment waarop aan de Contractspartij is meegedeeld, dat de mogelijkheid tot verzending weer bestaat.
3. Overschrijding van de levertijd geeft de Contractspartij geen aanspraak op enige schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 10 Levering en Risico

1. Voor leveringen binnen Nederland boven € 750,00 vindt levering franco plaats.
2. (Af) te leveren goederen reizen voor risico van KreQ BV. Het risico gaat bij (af)levering of leveringsaanbieding over op de Contractspartij. Indien goederen op het afleveradres worden geweigerd, althans niet in ontvangst worden genomen, draagt de Contractspartij vanaf het tijdstip van aanbieding het risico.
3. Indien de Contractspartij in gebreke blijft de goederen af te nemen, is KreQ BV gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen, zulks onverminderd het recht van KreQ BV op volledige schadevergoeding.

Artikel 11 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop KreQ BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KreQ BV niet, niet behoorlijk of niet tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstaking in het bedrijf van KreQ BV of dat van haar leverancier(s), transportmoeilijkheden, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, natuurrampen, invoer-, uitvoer- en doorvoerverboden daaronder begrepen.

2. Indien KreQ BV door overmacht van tijdelijke (langer dan vier maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 12 Opschorting / Ontbinding

1. KreQ BV is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van KreQ BV om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
a. de Contractspartij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst en zulk een verzuim niet binnen tien dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
b. na het sluiten van de overeenkomst aan KreQ BV omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Contractpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen;
c. de Contractspartij surséance van betaling aanvraagt dan wel dat haar surséance van betaling wordt verleend;
d. het faillissement van de Contractpartij is aangevraagd dan wel het de Contractspartij in staat van faillissement is verklaard;
e. de Contractspartij toelating tot de WSNP aanvraagt, dan wel dat haar toelating tot de WSNP wordt verleend;
f. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Contractspartij beslag wordt gelegd.
2. Indien KreQ BV op grond van dit artikel de overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van KreQ BV op de Contractspartij direct opeisbaar.
3. De Contractspartij is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan KreQ BV alle door KreQ BV gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang niet geheel – met inbegrip van rente en/of kosten – is betaald, blijft KreQ BV eigenaar van de (af)geleverde goederen c.q. treden de rechten op het gebruik van de goederen niet in werking.
2. De Contractspartij is verplicht tot aan het tijdstip van volledige betaling de geleverde goederen tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te verzekeren. De Contractspartij is in voorkomende gevallen verplicht zijn rechten voortvloeiende uit die verzekering aan KreQ BV in eigendom over te dragen. De Contractspartij doet op eerste verzoek daartoe aan KreQ BV een opgave van de betrokkenverzekeringsmaatschappij(en) en verzekeringsvoorwaarden.
3. De Contractspartij is nimmer gerechtigd onbetaalde goederen te vervreemden, te verpanden, te verhuren, in bruikleen te geven of op welke wijze of titel dan ook uit zijn bedrijf of werkruimte te (doen) brengen.
4. Indien de Contractspartij als schoonmaakbedrijf werkzaam is geldt in afwijking van lid 3, dat de Contractspartij gerechtigd is in het kader van diens normale bedrijfsvoering de goederen te vervreemden, dan wel te gebruiken.
5. Indien de Contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is KreQ BV gerechtigd de (af)geleverde goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de Contractspartij of derden die de goederen voor de Contractspartij houden weg te halen of weg te doen halen. De Contractspartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

Artikel 14 Informatie / Adviezen / Geheimhouding

1. Alle gegevens die Contractspartij verstrekt teneinde bij KreQ BV goederen of diensten te bestellen worden ten behoeve van facturering en nakoming van de overeenkomst door KreQ BV in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale doeleinden door KreQ BV en speciaal geselecteerde bedrijven.
2. Door het ondertekenen van de overeenkomst geeft de Contractspartij KreQ BV toestemming de gegevens bedoeld in het vorige lid te gebruiken voor de doeleinden als omschreven in het vorige lid.
3. De Contractspartij is niet gerechtigd de informatie die hem door KreQ BV ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd gekregen.
4. De door KreQ BV verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene en indicatieve aard en binden KreQ BV niet.